VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-05-20김*주설치완료
 • 2022-05-20윤*연설치완료
 • 2022-05-20박*진설치완료
 • 2022-05-20최*혁설치완료
 • 2022-05-20김*숙설치완료
 • 2022-05-20김*정설치완료
 • 2022-05-20윤*정설치완료
 • 2022-05-20김*혁설치완료
 • 2022-05-20신*권설치완료
 • 2022-05-20이*화설치완료
 • 2022-05-20황*연설치완료
 • 2022-05-20최*우설치완료
 • 2022-05-20김*현설치완료
 • 2022-05-20전*희설치완료
 • 2022-05-20마*숙설치완료
 • 2022-05-20도*림설치완료
 • 2022-05-20조*완설치완료
 • 2022-05-20김*주설치완료
 • 2022-05-20박*준설치완료
 • 2022-05-20김*호설치완료
 • 2022-05-20임*섭설치완료
 • 2022-05-20권*한설치완료
 • 2022-05-20김*기설치완료
 • 2022-05-20안*례설치완료
 • 2022-05-20손*민설치완료
 • 2022-05-19하*엽설치완료
 • 2022-05-19임*호설치완료
 • 2022-05-19송*우설치완료
 • 2022-05-19전*중설치완료
 • 2022-05-19이*호설치완료
 • 2022-05-19조*옥설치완료
 • 2022-05-19윤*철설치완료
 • 2022-05-19박*우설치완료
 • 2022-05-19오*록설치완료
 • 2022-05-19황*희설치완료
 • 2022-05-19공*진설치완료
 • 2022-05-19조*준설치완료
 • 2022-05-19홍*훈설치완료
 • 2022-05-19최*운설치완료
 • 2022-05-19박*란설치완료
 • 2022-05-19진*성설치완료
 • 2022-05-19최*휘설치완료
 • 2022-05-19윤*숙설치완료
 • 2022-05-19연*흠설치완료
 • 2022-05-19신*희설치완료
 • 2022-05-19우*원설치완료
 • 2022-05-19장*진설치완료
 • 2022-05-19이*나설치완료
 • 2022-05-19장*호설치완료
 • 2022-05-19김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-05-19정*구지급완료
 • 2022-05-19주*호지급완료
 • 2022-05-19이*철지급완료
 • 2022-05-19이*호지급완료
 • 2022-05-19박*영지급완료
 • 2022-05-19박*희지급완료
 • 2022-05-19김*원지급완료
 • 2022-05-19김*림지급완료
 • 2022-05-19정*식지급완료
 • 2022-05-19최*리지급완료
 • 2022-05-19이*중지급완료
 • 2022-05-19이*화지급완료
 • 2022-05-19최*철지급완료
 • 2022-05-19이*선지급완료
 • 2022-05-19김*민지급완료
 • 2022-05-19윤*환지급완료
 • 2022-05-19고*환지급완료
 • 2022-05-19권*웅지급완료
 • 2022-05-19이*규지급완료
 • 2022-05-19김*갑지급완료
 • 2022-05-19차*예지급완료
 • 2022-05-19신*원지급완료
 • 2022-05-19조*걸지급완료
 • 2022-05-19노*도지급완료
 • 2022-05-19박*경지급완료
 • 2022-05-19김*지지급완료
 • 2022-05-19김*현지급완료
 • 2022-05-19임*영지급완료
 • 2022-05-19이*훈지급완료
 • 2022-05-19이*지지급완료
 • 2022-05-19김*정지급완료
 • 2022-05-19이*순지급완료
 • 2022-05-19장*얀지급완료
 • 2022-05-19이*원지급완료
 • 2022-05-19이*인지급완료
 • 2022-05-19박*흠지급완료
 • 2022-05-19유*원지급완료
 • 2022-05-19이*우지급완료
 • 2022-05-19최*영지급완료
 • 2022-05-19함*민지급완료
 • 2022-05-19강*정지급완료
 • 2022-05-19김*영지급완료
 • 2022-05-19김*헌지급완료
 • 2022-05-19안*술지급완료
 • 2022-05-19최*규지급완료
 • 2022-05-19김*지지급완료
 • 2022-05-19김*식지급완료
 • 2022-05-19홍*명지급완료
 • 2022-05-19이*홍지급완료
 • 2022-05-19배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  유무선 ★★★만원
  인터넷 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제