VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-08-18김*주설치완료
 • 2022-08-18윤*연설치완료
 • 2022-08-18박*진설치완료
 • 2022-08-18최*혁설치완료
 • 2022-08-18김*숙설치완료
 • 2022-08-18김*정설치완료
 • 2022-08-18윤*정설치완료
 • 2022-08-18김*혁설치완료
 • 2022-08-18신*권설치완료
 • 2022-08-18이*화설치완료
 • 2022-08-18황*연설치완료
 • 2022-08-18최*우설치완료
 • 2022-08-18김*현설치완료
 • 2022-08-18전*희설치완료
 • 2022-08-18마*숙설치완료
 • 2022-08-18도*림설치완료
 • 2022-08-18조*완설치완료
 • 2022-08-18김*주설치완료
 • 2022-08-18박*준설치완료
 • 2022-08-18김*호설치완료
 • 2022-08-18임*섭설치완료
 • 2022-08-18권*한설치완료
 • 2022-08-18김*기설치완료
 • 2022-08-18안*례설치완료
 • 2022-08-18손*민설치완료
 • 2022-08-18하*엽설치완료
 • 2022-08-18임*호설치완료
 • 2022-08-18송*우설치완료
 • 2022-08-18전*중설치완료
 • 2022-08-18이*호설치완료
 • 2022-08-18조*옥설치완료
 • 2022-08-18윤*철설치완료
 • 2022-08-18박*우설치완료
 • 2022-08-18오*록설치완료
 • 2022-08-18황*희설치완료
 • 2022-08-18공*진설치완료
 • 2022-08-18조*준설치완료
 • 2022-08-18홍*훈설치완료
 • 2022-08-18최*운설치완료
 • 2022-08-18박*란설치완료
 • 2022-08-18진*성설치완료
 • 2022-08-18최*휘설치완료
 • 2022-08-18윤*숙설치완료
 • 2022-08-18연*흠설치완료
 • 2022-08-18신*희설치완료
 • 2022-08-18우*원설치완료
 • 2022-08-18장*진설치완료
 • 2022-08-18이*나설치완료
 • 2022-08-18장*호설치완료
 • 2022-08-18김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-08-18정*구지급완료
 • 2022-08-18주*호지급완료
 • 2022-08-18이*철지급완료
 • 2022-08-18이*호지급완료
 • 2022-08-18박*영지급완료
 • 2022-08-18박*희지급완료
 • 2022-08-18김*원지급완료
 • 2022-08-18김*림지급완료
 • 2022-08-18정*식지급완료
 • 2022-08-18최*리지급완료
 • 2022-08-18이*중지급완료
 • 2022-08-18이*화지급완료
 • 2022-08-18최*철지급완료
 • 2022-08-18이*선지급완료
 • 2022-08-18김*민지급완료
 • 2022-08-18윤*환지급완료
 • 2022-08-18고*환지급완료
 • 2022-08-18권*웅지급완료
 • 2022-08-18이*규지급완료
 • 2022-08-18김*갑지급완료
 • 2022-08-18차*예지급완료
 • 2022-08-18신*원지급완료
 • 2022-08-18조*걸지급완료
 • 2022-08-18노*도지급완료
 • 2022-08-18박*경지급완료
 • 2022-08-18김*지지급완료
 • 2022-08-18김*현지급완료
 • 2022-08-18임*영지급완료
 • 2022-08-18이*훈지급완료
 • 2022-08-18이*지지급완료
 • 2022-08-18김*정지급완료
 • 2022-08-18이*순지급완료
 • 2022-08-18장*얀지급완료
 • 2022-08-18이*원지급완료
 • 2022-08-18이*인지급완료
 • 2022-08-18박*흠지급완료
 • 2022-08-18유*원지급완료
 • 2022-08-18이*우지급완료
 • 2022-08-18최*영지급완료
 • 2022-08-18함*민지급완료
 • 2022-08-18강*정지급완료
 • 2022-08-18김*영지급완료
 • 2022-08-18김*헌지급완료
 • 2022-08-18안*술지급완료
 • 2022-08-18최*규지급완료
 • 2022-08-18김*지지급완료
 • 2022-08-18김*식지급완료
 • 2022-08-18홍*명지급완료
 • 2022-08-18이*홍지급완료
 • 2022-08-18배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  유무선 ★★★만원
  인터넷 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제