VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2023-03-28김*주설치완료
 • 2023-03-28윤*연설치완료
 • 2023-03-28박*진설치완료
 • 2023-03-28최*혁설치완료
 • 2023-03-28김*숙설치완료
 • 2023-03-28김*정설치완료
 • 2023-03-28윤*정설치완료
 • 2023-03-28김*혁설치완료
 • 2023-03-28신*권설치완료
 • 2023-03-28이*화설치완료
 • 2023-03-28황*연설치완료
 • 2023-03-28최*우설치완료
 • 2023-03-28김*현설치완료
 • 2023-03-28전*희설치완료
 • 2023-03-28마*숙설치완료
 • 2023-03-28도*림설치완료
 • 2023-03-28조*완설치완료
 • 2023-03-28김*주설치완료
 • 2023-03-28박*준설치완료
 • 2023-03-28김*호설치완료
 • 2023-03-28임*섭설치완료
 • 2023-03-28권*한설치완료
 • 2023-03-28김*기설치완료
 • 2023-03-28안*례설치완료
 • 2023-03-28손*민설치완료
 • 2023-03-27하*엽설치완료
 • 2023-03-27임*호설치완료
 • 2023-03-27송*우설치완료
 • 2023-03-27전*중설치완료
 • 2023-03-27이*호설치완료
 • 2023-03-27조*옥설치완료
 • 2023-03-27윤*철설치완료
 • 2023-03-27박*우설치완료
 • 2023-03-27오*록설치완료
 • 2023-03-27황*희설치완료
 • 2023-03-27공*진설치완료
 • 2023-03-27조*준설치완료
 • 2023-03-27홍*훈설치완료
 • 2023-03-27최*운설치완료
 • 2023-03-27박*란설치완료
 • 2023-03-27진*성설치완료
 • 2023-03-27최*휘설치완료
 • 2023-03-27윤*숙설치완료
 • 2023-03-27연*흠설치완료
 • 2023-03-27신*희설치완료
 • 2023-03-27우*원설치완료
 • 2023-03-27장*진설치완료
 • 2023-03-27이*나설치완료
 • 2023-03-27장*호설치완료
 • 2023-03-27김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2023-03-27정*구지급완료
 • 2023-03-27주*호지급완료
 • 2023-03-27이*철지급완료
 • 2023-03-27이*호지급완료
 • 2023-03-27박*영지급완료
 • 2023-03-27박*희지급완료
 • 2023-03-27김*원지급완료
 • 2023-03-27김*림지급완료
 • 2023-03-27정*식지급완료
 • 2023-03-27최*리지급완료
 • 2023-03-27이*중지급완료
 • 2023-03-27이*화지급완료
 • 2023-03-27최*철지급완료
 • 2023-03-27이*선지급완료
 • 2023-03-27김*민지급완료
 • 2023-03-27윤*환지급완료
 • 2023-03-27고*환지급완료
 • 2023-03-27권*웅지급완료
 • 2023-03-27이*규지급완료
 • 2023-03-27김*갑지급완료
 • 2023-03-27차*예지급완료
 • 2023-03-27신*원지급완료
 • 2023-03-27조*걸지급완료
 • 2023-03-27노*도지급완료
 • 2023-03-27박*경지급완료
 • 2023-03-27김*지지급완료
 • 2023-03-27김*현지급완료
 • 2023-03-27임*영지급완료
 • 2023-03-27이*훈지급완료
 • 2023-03-27이*지지급완료
 • 2023-03-27김*정지급완료
 • 2023-03-27이*순지급완료
 • 2023-03-27장*얀지급완료
 • 2023-03-27이*원지급완료
 • 2023-03-27이*인지급완료
 • 2023-03-27박*흠지급완료
 • 2023-03-27유*원지급완료
 • 2023-03-27이*우지급완료
 • 2023-03-27최*영지급완료
 • 2023-03-27함*민지급완료
 • 2023-03-27강*정지급완료
 • 2023-03-27김*영지급완료
 • 2023-03-27김*헌지급완료
 • 2023-03-27안*술지급완료
 • 2023-03-27최*규지급완료
 • 2023-03-27김*지지급완료
 • 2023-03-27김*식지급완료
 • 2023-03-27홍*명지급완료
 • 2023-03-27이*홍지급완료
 • 2023-03-27배*주지급완료